شناسه محصول: CO.CO.950
آبی
زرد
نارنجی
سبز فسفری
صورتی
صاف